Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris

Nyckeltal för 2018

 

Nyckeltal avseende Månadslönen

 
Allt fler av oss har möjlighet att påverka sin egen månadslön. Om inte annat genom att sänka bruttolönen i utbyte mot t.ex. extra pensionsavsättningar.
Här är 2018 års månadslöner före eventuella löneavståenden.


Avståenden kan ge effekt på våra kunders lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskydd. Det finns nämligen några månadslöner som har betydelse för vilka förmåner man har och inte har. Vilken lön krävs för att få full avsättning till den allmänna pensionen, för maximal sjukpenning osv? Enkelt att svara på när man har 2018 års månadslöner där bland annat de frågorna besvaras.

• 28 438 kr/månad Lön motsvarande 7,5 Prisbasbelopp. Högsta sjukpenning- grundande inkomst för sjukpenning
• 39 063 kr/månad Lön motsvarande 7,5 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön börjar man som ITP-ansluten erhålla familjepension. Dessutom har man som ITP:are precis hamnat på 65-procentsnivån till sin tjänstepension.
• 42 031 kr/månad Lön motsvarande 8,07 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön har man en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp i den allmänna pensionen och får därmed full avsättning till sina premie- och inkomstpensionskonton.
• 37 917 kr/månad Lön motsvarande 10 Prisbasbelopp. Här når man inkomsttaket för föräldrapenningen.
• 52 083 kr/månad Lön motsvarande 10 Inkomstbasbelopp (inkl. sem.ersättning). Om man är tjänsteman tillhörande ITP2 och inte redan är tiotaggare har man nu en inkomst som med arbetsgivarens tillåtelse ger möjlighet till en alternativ tjänstepensionslösning.

 

Skiktgränser för statlig inkomstskatt

För inkomståret 2018 finns också två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 455 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 662 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du för inkomstår 2018 kan ha en inkomst på 468 700 kronor respektive 675 700 kronor (den s.k. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget (13 400 kr).

Den som har fyllt 65 år vid inkomståret 2018 ingång kan ha en inkomst på 494 300 kronor respektive 694 900 kronor (den sk. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt.

Övriga nyckeltal för 2018

Varje år förändras pensioner, skattesatser och mycket annat. Nu är alla basbelopp och andra viktiga nyckeltal för 2018 klara. Vi har sammanställt de viktigaste siffrorna.
Basbeloppen ligger till grund för många skatter och bidrag. I dag har vi tre basbelopp att hålla reda på. Här är beloppen för 2018:

 

Prisbasbeloppet - 45 500 kr

Prisbasbeloppet baseras på prisförändringar från mitten av 2016 till mitten av 2017 och används för att beräkna olika förmåner som sjuk- och föräldrapenning och garantipension. Det är också med i beräkningen av bilförmån. Höjningen jämfört med förra året är 700 kr.

 

Sjukpenning och föräldrapenning

Taket för sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. Den högsta sjukpenninggrundande årsinkomsten är därför 341 250 kr år 2018. Från 1 juli 2018 höjs taket till 8 prisbasbelopp, vilket innebär en högsta sjukpenninggrundande inkomsten på 364 000 kr/år.Inkomsttaket till föräldrapenningen ligger kvar på 10 prisbasbelopp, vilket ger ett maxbelopp på 967 kronor per dag. (45.500 x 10 x 77,6%/365)

 

Garantipension

Full garantipension förpersoner födda 1938 eller senare är för ogifta 8076 kr/mån och för gifta 7 204 kr/mån.

 

Det förhöjda prisbasbeloppet - 46 500 kr

Detta basbelopp används för att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemet. Höjningen är på 800 kr från föregående år.

Inkomstbasbeloppet - 62 500 kr

Inkomstbasbeloppet styrs av hur inkomsterna, inte priserna, har stigit. Det används bland annat för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst, som är 7,5 inkomstbasbelopp, varför taket 2018 blir 468 750 kronor i årsinkomst.

Inkomstbasbeloppet styr också vilka som räknas som "tiotaggare", d.v.s. kan få möjligheten av sin arbetsgivare att förvalta en större del av premien till
avtalspensionen själv. Inkomsten ska vara över tio inkomstbasbelopp.

 

Inkomstskatten

På inkomster över 455 300 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 %. På inkomster över 662 300 kr uppgår den statliga skatten till 25 %. Beaktas grundavdraget (13 400 kr) blir gränserna 468 700 kr respektive 675 700 kr.

 

Skattetabell brytpunkter före grundavdrag för löntagare (under 65 år)

Årsinkomst Skatt i skiktet
– 468 700 kommunalskatt
468 701 - 675 700 kommunalskatt + 20 % statlig inkomstskatt
675 700 – kommunalskatt + 25 % statlig inkomstskatt

 
Den skattefria årsinkomsten 2018 är 19 246 kr. Den som har så små inkomster och inte räknar med att behöva betala någon inkomstskatt bör söka jämkning.

2018 års skattetabeller för varje kommun och församling finns på www.skatteverket.se

 

Jobbskatteavdrag

En särskild skattereduktion för arbetsinkomster, det så kallade jobbskatteavdraget, infördes 2007. Avdraget har tidigare införts i fyra steg.
Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång. En annan faktor som påverkar storleken på jobbskatteavdraget är kommunalskatten i inkomsttagarens hemkommun. Jobbskatteavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller, man behöver alltså själv inte ansöka om att få ta del av det.

Arbetsgivaravgift

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 för 2018. Egenavgifterna är 28,97 procent. Den särskilda löneskatten är 24,26 procent. För anställda som har fyllt 65 år betalas endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Den särskilda löneskatten för personer som fyllt 65 år är 6,15%. 

Bolagsskatt

Statlig inkomstskatt (bolagsskatt) är 22 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag.

 

3:12 regler fåmansbolag

Eftersom skattesatsen för arbetsinkomster (inkomst av tjänst) är betydligt högre än skattesatsen för utdelning och kapitalvinst (inkomst av kapital), kan det ofta vara fördelaktigare för en egen företagare att avstå från att ta ut lön ur sin verksamhet. Företagaren kan i stället ta ut utdelning eller låta medlen ligga kvar i bolaget inför en försäljning. Regelverket togs fram för att stävja möjligheten att i princip fritt välja skattesats, vilket ju inte är acceptabelt ur skattelagstiftarens synpunkt.

Det finns två regler för beräkning av kapitalbeskattad utdelning för delägare med kvalificerade aktieandelar. Ägaren får själv välja vilken regel som passar bäst, Förenklingsmetoden eller Huvudregeln.

Till grund för de olika beräkningarna ligger bland annat inkomstbasbeloppet som baseras på inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret samt företagets lönesumma (Huvudregeln).

 

Avkastningsskatt

Avgift för avkastningskatt tas ut varje år under hela försäkringstiden. Avgiften motsvarar den avkastningsskatt som försäkringsbolaget är skyldig att betala oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat.

För pensionsförsäkringar bestäms underlaget för skatten genom att försäkringskapitalets värde den 1 januari multipliceras med största värdet av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år och 0,5 %. På denna schablonberäknade avkastning är avkastningsskatten 15%.

För kapitalförsäkringar bestäms underlaget genom att försäkringskapitalets värde den 
1 januari, med tillägg för de premier som betalas in under första hälften av året och för hälften av de premier som betalas in under andra hälften av året, multipliceras med statslåneräntan den sista november föregående år (0,49 %) ökad med 1,0 procentenheter. Skatteunderlaget är dock lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. På denna schablonberäknade avkastning är avkastningsskatten 30 %.

 

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret.

Statslåneräntan vid utgången av november 2017: 0,49 procent.