Förköpsinformation


Förköpsinformationen avser Hamrén Försäkringskonsult AB 556325-6170. Nedan benämns som FÖRSÄKRINGSKONSULT.

FÖRKÖPSINFORMATION


Allmän information

FÖRSÄKRINGSKONSULT är försäkringsförmedlare och distribuerar sak- och skadeförsäkringar.

Försäkringskonsult är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Försäkringskonsult inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är: Trygg-Hansa, If, Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam, Protector, Gjensidige, Nordeuropa Försäkring.
Ålands Ömsesidiga, Svedea, Chubb, RSG, Riskpoint, AIG, Zurich, ERV, Gouda Reseförsäkring.

Försäkringskonsult ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlings-organisationen Tydliga. Detta för att du som kund ska få en försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål.

 

Kontaktuppgifter

Hamrén Försäkringskonsult AB              
Organisationsnummer 556325–6170.

 

Postadress:

Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand.

 

Besöksadress:

Varvsgatan 10, Härnösand                       Tel. 0611- 202 70

Skönsbergsvägen 63, Sundsvall             Tel. 060-12 57 70

Köpmanbergsvägen 1, Hudiksvall          Tel. 060-12 57 70

 

Tillstånd & Tillsyn

Tillstånd

Försäkringskonsult har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

Försäkring i samtliga sak- och skadeförsäkringsklasser (direkt)
Hamrén Försäkringskonsult AB med organisationsnummer 556325-6170.

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att begära att få veta om en anställd hos Försäkringskonsult har rätt att distribuera försäkringar och om den rätten är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

 

Tillstånd och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Försäkringskonsults försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Försäkringskonsult utövar.

Konsumentverket              
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad              
Telefon: 0771-42 33 00                                   
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 
Webbplats: www.konsumentverket.se            

 

Finansinspektionen        

Postadress: Box 7821 103 97, Sthlm

Telefon: 08-787 80 00 

E-post: finansinspektionen@fi.se               

Webbplats: www.fi.se                               

 

Bolagsverket

Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
 E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se

 

Försäkringskonsults försäkringsdistribution & rådgivning

Försäkringskonsult kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Försäkringskonsult tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Försäkringskonsult tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

 

Kommunikation

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Försäkringskonsult anser det lämpligt utifrån de tjänster Försäkringskonsult erbjuder samt vår relation med dig som kund, kommer du att få information
tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post.
Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Försäkringskonsult
Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska men viss information går att få på engelska.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post.
Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Försäkringskonsult
Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska men viss information går att få på engelska.

 

Information om vår personal och kunskapskrav

Försäkringskonsult har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Försäkringskonsult har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Försäkringskonsults samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. 

 

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Ulf Hamrén är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-611 99 98.

E-postadress: ulf.hamren@forsakringskonsult.com

 

Andreas Jansson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-242 06 66. 

E-postadress: andreas.jansson@forsakringskonsult.com

 

Rickard Nyberg är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-611 99 03.

E-postadress: rickard.nyberg@forsakringskonsult.com

 

Arne Persson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-109 80 10.

E-postadress: arne.persson@forsakringskonsult.com

 

Joakim Sjögren är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-644 06 22. 

E-postadress: joakim.sjogren@forsakringskonsult.com

 

Sölve Andersson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 076-058 59 68.

E-postadress: solve.andersson@forsakringskonsult.com

 

Ann-Catrine Falk är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-338 12 87.

E-postadress: ann-catrine.falk@forsakringskonsult.com

 

Priset för distribution och rådgivning

Försäkringskonsult erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Försäkringskonsult vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med sparinslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Försäkringskonsult att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

 

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Försäkringskonsults verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Försäkringskonsult eller Försäkringskonsults försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Försäkringskonsult antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

Ett förhållande som skulle kunna identifieras som en intressekonflikt är att Försäkringskonsult har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Tydliga AB. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga centralt och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att Försäkringskonsult kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga och senare komma att erhålla sänkta administrativa avgifter i form av återbäring. Det förekommer inget ägande emellan Tydliga och Försäkringskonsult.

Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår. För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning.  Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt ovan är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.  

 

Försäkringskonsults ansvarsförsäkring

Försäkringskonsult och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Argo Global via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm        
Telefon: 08-664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbadress: 
www.nordeuropa.se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Försäkringskonsults eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Försäkringskonsult. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Försäkringskonsult underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro samt ytterligare ett belopp (tillägg) på SEK 50 milj per sakada max 50 milj per år, för alla skador under försäkringsperioden.

 

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Försäkringskonsults klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.  

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenterna.se

Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se

Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. 

 

Försäkringskonsults klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig: Ulf Hamrén 
Telefon: 070-611 99 98.

Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand
E-post: ulf.hamren@forsakringskonsult.com

 

Kvalificerade innehav

Försäkringskonsult har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Försäkringskonsult distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Försäkringskonsult. 

 

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR - innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Försäkringskonsult, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Försäkringskonsults integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till denna förköpsinformation samt på vår hemsida.Tydliga AB

Försäkringskonsult är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 250 försäkringsförmedlare anslutna till sig. Vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.

Tydliga AB, www.tydliga.se

 

Svenska försäkringsförmedlares förening

Försäkringskonsult är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se

 

Insuresec

Försäkringskonsult och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.

InsureSec, www.insuresec.se