Förköpsinformation


Förköpsinformationen avser Hamrén Försäkringskonsult AB 556325-6170. Nedan benämns som Försäkringskonsult.

FÖRKÖPSINFORMATION


Allmän information

Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.

Försäkringskonsult är försäkringsförmedlare och distribuerar sak- och skadeförsäkringar.

Försäkringskonsult är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är för närvarande: Trygg-Hansa, If, Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam, Protector, Gjensidige, Nordeuropa Försäkring. Ålands Ömsesidiga, Svedea, Chubb, RSG, Riskpoint, AIG, Zurich, ERV, Gouda Reseförsäkring.

Försäkringskonsult ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlings-organisationen Tydliga.

Försäkringskonsult försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig. 

 

Kontaktuppgifter

Hamrén Försäkringskonsult AB              
Organisationsnummer 556325–6170.

 

Postadress:

Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand.

 

Besöksadress:

Varvsgatan 10, Härnösand                      Tel. 0611- 202 70

Skönsbergsvägen 63, Sundsvall             Tel. 060-12 57 70

Köpmanbergsvägen 1, Hudiksvall          Tel. 060-12 57 70

 

Hemsida:

www.forsakringskonsult.com

 

Tillstånd & Tillsyn

Tillstånd

Försäkringskonsult har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera försäkringar enligt nedan.

Försäkring i samtliga sak- och skadeförsäkringsklasser (direkt)
Hamrén Försäkringskonsult AB med organisationsnummer 556325-6170.

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

 

Tillstånd och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Försäkringskonsults försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföring och marknadsinnehåll. 

Konsumentverket              
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad              
Telefon: 0771-42 33 00                                   
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 
Webbplats: www.konsumentverket.se            

 

Finansinspektionen        

Postadress: Box 7821 103 97, Sthlm

Telefon: 08-787 80 00 

E-post: finansinspektionen@fi.se               

Webbplats: www.fi.se                               

 

Bolagsverket

Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
 E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se

 

Försäkringskonsults försäkringsdistribution & rådgivning

Försäkringskonsult kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder utifrån de försäkringsbolag som ingår i urvalet enligt ovan. Rådgivningen är därför inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Försäkringskonsult tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Försäkringskonsult tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

 

Kommunikation

Försäkringskonsult kommer i första hand att kommunicera med dig via din personliga kundportal, till vilken du får inloggning i samband med att du blir kund hos Bolaget. Där hittar du till exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Försäkringskonsult.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

 

Information om vår personal och kunskapskrav

Försäkringskonsult har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Försäkringskonsult har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Försäkringskonsults samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.

 

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Ulf Hamrén är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-611 99 98.

E-postadress: ulf.hamren@forsakringskonsult.com

 

Andreas Jansson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-242 06 66. 

E-postadress: andreas.jansson@forsakringskonsult.com

 

Rickard Nyberg är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-611 99 03.

E-postadress: rickard.nyberg@forsakringskonsult.com

 

Arne Persson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-109 80 10.

E-postadress: arne.persson@forsakringskonsult.com

 

Joakim Sjögren är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-644 06 22. 

E-postadress: joakim.sjogren@forsakringskonsult.com

 

Sölve Andersson är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 076-058 59 68.

E-postadress: solve.andersson@forsakringskonsult.com

 

Ann-Catrine Falk är anställd i Försäkringskonsult och får förmedla sak- och skadeförsäkringar. Telefon: 070-338 12 87.

E-postadress: ann-catrine.falk@forsakringskonsult.com

 

Priset för distribution och rådgivning

Försäkringskonsult erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners.

Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet. 

 

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Försäkringskonsult verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Försäkringskonsult eller Försäkringskonsult försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Försäkringskonsult antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

En identifierad intressekonflikt är att Försäkringskonsult äger aktier i intresseorganisationen Free Broker Group i Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 91%.

Försäkringskonsult är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i FBG och/eller en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.

Det kan förekomma att vissa produkter som Försäkringskonsult distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Försäkringskonsult eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Försäkringskonsult löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst.  Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund. 

 

Försäkringskonsults ansvarsförsäkring

Försäkringskonsult och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm    

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Försäkringskonsult eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Försäkringskonsult underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden. 

 

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Försäkringskonsult klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.   

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos: 

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se  
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Försäkringskonsult klagomålsansvarig:

 

Försäkringskonsults klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig: Ulf Hamrén 
Telefon: 070-611 99 98.

Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand
E-post: ulf.hamren@forsakringskonsult.com

 

Kvalificerade innehav

Försäkringskonsult har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Försäkringskonsult distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Försäkringskonsult. 

 

Allmänna villkor

Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Försäkringskonsult av Försäkringskonsults allmänna villkor för kunder. De vid var tid aktuella allmänna villkoren hittar du på din kundportal.

 

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR -   innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Försäkringskonsult, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida.

 

Tydliga AB

Försäkringskonsult är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se.

 

Svenska försäkringsförmedlares förening

Försäkringskonsult är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens. Mer information om medlemskapet och SFM:s etiska riktlinjer finns på www.sfm.se

 

Insuresec

och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution. 

Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.     
  

För mer information se www.insuresec.se eller www.radgivarregistret.se.